Laravel DB Custom Fields with EAV-Model: Worth It? | product attribute คือ

Laravel DB Custom Fields with EAV-Model: Worth It?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

This is a free lesson from my upcoming course on DB structure in Laravel. Let’s test the flexibility and performance of a socalled \”EAV model\” of structuring the DB.
Laravel Attributes Package: https://github.com/rinvex/laravelattributes

Support the channel by checking out our products:
Try our Laravel QuickAdminPanel: https://bit.ly/quickadminpanel
Enroll in my Laravel courses: https://laraveldaily.teachable.com
Purchase my Livewire Kit: https://livewirekit.com
Subscribe to my weekly newsletter: http://bit.ly/laravelnewsletter

Laravel DB Custom Fields with EAV-Model: Worth It?

Woocommerce Tutorial Part 3: Product Variations and Product Attributes


Product Variations in Woocommerce for WordPress. Learn how to quickly add product variations and attributes to your woocommerce for WordPress online store with this in depth, easy to follow tutorial.
Learn how to take advantage of this powerful feature. This video covers:
Product attributes
Product variations
Variation stock control
Theme integration.
Free tutorials for WordPress, Slider Revolution and Visual Composer. New tutorials added every Wednesday.
Take your WordPress website and skills to the next level!
VIDEO SPONSOR LINK: Nitro theme for Woocommerce / WordPress http://nitro.woorockets.com/
NITRO THEME: https://bit.ly/2qdpvlo
SUBSCRIBE
https://www.youtube.com/channel/UCiTDv6q1XYwZnAm2EYN8wKw
LETS CONNECT:
https://twitter.com/WPTutz
SUPPORT: Our website offers additional information and perks. Please check it out! http://wptuts.co.uk
~~~~~~~~~
Speed Up Your WordPress Website in 30 Seconds or Less!!
https://www.youtube.com/watch?v=9pLbCFHzWyE
~~~~~~~~~

Woocommerce Tutorial Part 3: Product Variations and Product Attributes

The 3 Most Important Skills In Sales


The 3 Most Important Skills In Sales Is What Separates An Average Salesman With A Master Salesman. If You Want To Learn How To Master These, Join Dan’s FREE Masterclass Now: http://3salesskills.danlok.link
Closing is the number one skill in the world. The things you want in life, other people have them already. Want more dates? You need closing… Want a raise? You use closing… Want to build a business? You need closing. But what are the most important sales skills? Watch this video to discover the key skills in sales to become a better salesman.
👇 SUBSCRIBE TO DAN’S YOUTUBE CHANNEL NOW 👇
https://www.youtube.com/danlok?sub_confirmation=1
Check out these Top Trending Playlists
1.) Boss In The Bentley https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmTTOfet46OWsrbWGPnPW8mvDtjge_6
2.) Sales Tips That Get People To Buy https://www.youtube.com/watch?v=E6Csz_hvXzw\u0026list=PLEmTTOfet46PvAsPpWByNgUWZ5dLJd_I4
3.) Dan Lok’s Best Secrets https://www.youtube.com/watch?v=FZNmFJUuTRs\u0026list=PLEmTTOfet46N3NIYsBQ9wku8UBNhtT9QQ
Not long ago, Dan Lok was just a poor immigrant boy. He had nothing but a strong desire to get out of debt and make enough to provide for his single mom. With this strong desire, Dan quit his job as a grocery bagger. He dropped out of college. And he became an entrepreneur.
After 13 failed businesses, Dan finally became a selfmade millionaire at age 27 and multimillionaire by age 30.
Fast forward to today, Dan is now an official Forbes Book author with over 13 internationally bestselling books. He’s the founder and chairman of several multimillion dollar businesses. And outside of his business success, he is one of the mostwatched, most quoted and most followed educators of our time. In total, his videos have been watched over 100million times across his social media platforms. His emails are read by over 2,000,000 people every month.
If you want the no b.s. way to master your financial destiny, then learn from Dan. Subscribe to his channel now.
★☆★ CONNECT WITH DAN ON SOCIAL MEDIA ★☆★
YouTube: http://youtube.danlok.link
Dan Lok Blog: http://blog.danlok.link
Facebook: http://facebook.danlok.link
Instagram: http://instagram.danlok.link
Linkedin: http://mylinkedin.danlok.link
Podcast: http://thedanlokshow.danlok.link
DanLok ImportantSkills Sales
Please understand that by watching Dan’s videos or enrolling in his programs does not mean you’ll get results close to what he’s been able to do (or do anything for that matter).
He’s been in business for over 20 years and his results are not typical.
Most people who watch his videos or enroll in his programs get the “how to” but never take action with the information. Dan is only sharing what has worked for him and his students.

See also  การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21 : The Last Jigsaw ต่อเติมไทย (17 ม.ค. 64) | เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com
See also  Cách Tải Video Trên Facebook Về Máy Tính Cực Dễ - Thái Sơn Phạm | วิธี download video facebook

Your results are dependent on many factors… including but not limited to your ability to work hard, commit yourself, and do whatever it takes.

Entering any business is going to involve a level of risk as well as massive commitment and action. If you’re not willing to accept that, please DO NOT WATCH DAN’S VIDEOS OR SIGN UP FOR ONE OF HIS PROGRAMS.
This video is about The 3 Most Important Skills In Sales
https://youtu.be/QQQe1aDy4fE
https://youtu.be/QQQe1aDy4fE

The 3 Most Important Skills In Sales

วิธีการสร้าง Attribute และ Attribute Set บน Magento2


00:00 Intro
01:32 รูปแบบของ Backend Magento 2
03:36 ประเภทของ Attribute ได้แก่ Dropdown, Visual Swatch, Text Swatch
06:51 ขั้นตอนการตั้งค่า Attribute Set
11:06 ทบทวนเนื้อหาและสรุปการตั้งค่า Attribute และ Attribute Set บน Magento 2

See also  ทำไมสาย LAN เส้นละแสนก็อาจไม่ช่วย | สายแลนภายนอก ราคา

วิธีการสร้าง Attribute และ Attribute Set บน Magento2

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling for Attributes) l ครูตอง


วิธีการที่จะตรวจสอบและตัดสินใจ
ยอมรับโดยไม่ต้องมีการทดสอบ
ทำการทดสอบ100%
Acceptance Sampling
เราจะใช้ การสุ่มตัวอย่างเมื่อ
เมื่อเป็นการทดสอบ แบบทำลาย
เมื่อทำการตรวจสอบ 100% มีต้นทุนสูงมาก
ไม่สามารถทำการตรวจสอบ 100% ได้
ไม่รู้ระดับคุณภาพสินค้าของผู้ขาย
ทำการสุ่มเพื่อการยอมรับเพื่ออะไร ?
1. เพื่อป้องกันการยอมรับของเสีย
2. เพื่อป้องกันการปฏิเสธของดี
3. เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นประวัติคุณภาพ
เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ 100% Inspection
ข้อดี
1 ประหยัด
2 ทดสอบแบบทำลายได้
3 ผลทางจิตวิทยาเมื่อส่งคืนทั้ง lot
ข้อเสีย
1 เสี่ยงในการตัดสินใจ
2 ได้รับข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 100 % Inspection
3 เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการทำงาน ด้านเอกสาร
แผนการชักตัวอย่างเชิงเดียว (Single Sampling Plan)
เส้น OC (Operatingcharacteristic Curve; OC Curve) เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นในการยอมรับลอต (Probability of Accepting the Lot; Pa) และสัดส่วนของเสียของลอต (Lot Fraction Defective; p) เส้น OC สามารถแบ่งความน่าจะเป็นในการยอมรับลอตด้วยการแจกแจงแบบทวินามและความน่าจะเป็นในการยอมรับลอตด้วยการแจกแจงแบบปัวส์ซอง
อักษรย่อ และ นิยาม ที่ควรรู้
AQL= Acceptable Quality Level
Poorest quality level for vendor process which Producer thinks that Consumer would accept as process average.
(ปริมาณสูงสุดของจำนวนของเสียที่ถือว่ายอมรับได้ โดยจะคิดเป็นจำนวนร้อยละ กล่าวคือ ใน 100 ชิ้น หากมีจำนวนของเสียต่ำกว่าระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ ให้ถือว่ามาตรฐานการผลิตในครั้งนั้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพ) เป็นส่วนของผู้ผลิต
LTPD= Lot Tolerance Percent Defective
Poorest quality level for vendor process which Consumer thinks they would accept as process average.
(จุดที่แย่ที่สุดที่จะทนได้ หรือจุดที่เบี่ยงเบนไปกว่าที่ต้องการมากที่สุดที่จะยอมรับได้ของ lot ที่เราตีว่า Bad ซึ่งจะปฏิเสธทั้ง Lot ) เป็นส่วนของผู้บริโภค
AOQ= Average Outgoing Quality (คุณภาพผ่านออกเฉลี่ย)
% of outgoing nonconforming that pass the process to consumers
(สัดส่วนของของเสียจาก Lot ที่ผ่านการสุ่มแล้วยอมรับได้ )
AOQ is approximately = Pa p
(Pa คือความน่าจะเป็นในการยอมรับเมื่อของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ c , p คือสัดส่วนของเสีย)
AOQL = Average Outgoing Quality Limit
A limitation of outgoing quality level
ATI = Average Total Inspection
Total amount of inspection required by sampling program when Rectifying Inspection is applied
การตรวจสอบตารางแผนตัวอย่างมาตรฐาน 105E (MILSTD105E)
เริ่มใช้และพัฒนามาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (MILSTD105A)
เริ่มใช้ในปี 1989
มี 3 แผนคือ Single, Double, Multiple
แต่ละแผนมีความเคร่งครัด 3 ระดับ คือ Normal , Tightened , Reduced
แผนการชักตัวอย่างของมาตรฐาน MILSTD105E จะแบ่งระดับการตรวจสอบออกเป็นการตรวจสอบแบบทั่วไป 3 ระดับ (GI, GII และ GIII) และการตรวจสอบแบบพิเศษ 4 ระดับ (S1, S2, S3 และ S4)
1. การตรวจสอบทั่วไประดับ GI เป็นระดับการตรวจสอบที่ใช้จำนวนตัวอย่างน้อยกว่าการตรวจสอบทั่วไประดับอื่น ดังนั้นการตรวจสอบระดับนี้ทำให้ความเสี่ยงของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงควรใช้ในกรณีที่ผู้ขายมีประวัติด้านคุณภาพที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
2. การตรวจสอบทั่วไประดับ GII เป็นระดับการที่ใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยว่าสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบมีค่าน้อยกว่าค่า AQL แต่ไม่ควรใช้ในกรณีที่เป็นทดสอบแบบทำลายหรือมูลค่าการทดสอบสูง โดยปกติแล้วหากไม่ได้ระบุระดับการตรวจสอบมักจะนิยมใช้ระดับการตรวจสอบระดับ GII มากที่สุด
3. การตรวจสอบทั่วไประดับ GIII เป็นระดับการตรวจสอบที่ใช้จำนวนตัวอย่างมากกว่าการตรวจสอบทั่วไประดับอื่น การตรวจสอบระดับนี้ทำให้ความเสี่ยงของผู้บริโภคลดน้อยลง แต่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงขึ้น จึงควรใช้ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพด้อยกว่าค่า AQL หรือกรณีที่ไม่ทราบประวัติด้านคุณภาพของผู้ขาย

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling for Attributes) l ครูตอง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWES AND VPS tại đây

Leave a Comment